I use Linux.

Stallman Copypasta
My Response
OwO what's this